Biografija

Dr Jaroslav Bojović

Radno iskustvo


Načelnik Kabineta za reumatologiju VMA

Sep. 2009. - Jul 2022.


Načelnik Garnizonske ambulante Gornji Milanovac

Jan. 1992. - Jun 1999.


Obrazovanje i kvalifikacije


Uža specijalizacija iz Reumatologije, Beograd

Febr. 2016. - Mart 2017.


Specijalizacija interne medicine, Beograd

Jul 1999. - Nov. 2003.


Medicinski fakultet, Beograd

Sept. 1987. - 1992.


Doktorat iz oblasti reumatologije upisao u Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i položio doktorski ispit. U toku je izrada doktorske disertacije.

Autor više radova objavljenih u domaćim i svetskim časopisima: Detection of bacteria and analyses of Chlamydia trachomatis viability in patients with postvenereal reactive arthritis 2014. god u Internacionalnom medicinskom žurnalu, Reaktivni artritis bolest mladih muškaraca, analiza 312 bolesnika 2014. god. i Progresivni tok hipofosfatemijske osteomalacije 2008. god u Medicinskom pregledu N. Sad.

Učesnik sam Kliničkih ispitivanja iz oblasti značaja detekcije i uloge mikobakterija i hlamidije u patogenezi Reaktivnog artitisa i biološka terapija u lečenju reumatoidnog artritisa.

Posebne oblasti interesovanja su mu dijagnostika i lečenje sledećih oboljenja:

  • reumatoidni artritis;
  • osteoartritis;
  • osteoporoza;
  • sistemske bolesti vezivnog tkiva.